Ὑποχώρηση σὲ φέτα, ἐλιὲς

Ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε στὶς πιέσεις τῶν πολυεθνικῶν καὶ δὲχθηκε στὶς συμφωνίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ἀφρικὴ νὰ παράγουν καὶ αὐτὲς φέτα καὶ ἐλιές, Καλαμῶν καὶ ἄλλες∙ ἡ παραχώρηση γίνεται στὴν πράξη πρὸς τὶς πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, διότι αὐτὲς ἐλέγχουν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ τὴν γεωργία καὶ κτηνοτροφία στὶς χῶρες αὐτές. Χάνουμε ἔτσι τὸ προνόμιο τῆς ἀποκλειστικῆς παραγωγῆς φέτας καὶ τῶν ἐλιῶν Καλαμῶν, τὴν ὀνοματολογία τῶν ὁποίων εἴχαμε κατοχυρώσει διεθνῶς ὡς ἐθνικὸ προϊόν∙ ὁ ὑπουργὸς Γεωργίας δὲν προέβη σὲ καμμία δήλωση, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀγροτές, ἀπογοητευμένοι ἀπ’ τὴν ἀποτυχία τῶν κινητοποιήσεών τους τὸν χειμῶνα, δὲν ἀντέδρασαν, ἐνῶ καὶ ἡ διαπλοκὴ δὲν ἀνέφερε λέξη. Τὸ πλῆγμα ἀποβαίνει μοιραῖο, διότι συμπληρώνει τὰ ἀντιαγροτικὰ φορολογικὰ μέτρα τῆς κυβερνήσεως.