Γερμανία, μηδενικὰ δεκαετῆ

Τὰ δεκαετῆ γερμανικὰ ὁμόλογα ἀγοράζονται πλέον μὲ ἐπιτόκιο μηδέν, ἐνῶ τὰ μεσοβραχυπρόθεσμα μὲ ἀρνητικό, ὅπως καὶ στὰ ἰαπωνικά, ἂν καὶ στὰ τελευταῖα πολλῶν ἄλλων χωρῶν ἀπολαμβάνουν παρόμοια ἀποδοχή∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἰ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὰ ὁμόλογα τῶν ἄλλων οἰκονομιῶν καὶ προτιμοῦν γιὰ λόγους ἀσφαλείας νὰ πληρώνουν, ἀρκεῖ νὰ ἔχουν σίγουρα τὰ λεφτά τους. Γαλλία, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Ἰρλανδία περιλαμβάνονται στὴν κατηγορία τῶν βραχυπροθέσμων μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια∙ ἡ ἐμπιστοσύνη αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἐγγύηση γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, διότι τῆς διασφαλίζει μὲ ἐπαρκῆ χρηματοδότηση, στὶς δυσκολίες τῶν προβληματικῶν οἰκονομιῶν της, ὅπως ἡ ἑλληνική. Ἄλλωστε ὑπολογίζεται ὅτι σὲ ὁμόλογα μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια ἔχουν ἐπενδυθεῖ περίπου δέκα τρις δολλάρια, ποσὸ μυθῶδες στὶς διεθνεῖς συναλλαγὲς καὶ ἀπηχεῖ τὴν δυσπιστία τῶν ἐπενδυτῶν στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Διότι αὐτὴ ἔχει τὸ μεγαλύτερο δημόσιο χρέος∙ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν γερμανικὴ οἰκονομία ἐνισχύει τὴν Εὐρωζώνη.