Ὁπλοκατοχὴ στὴν Ἀμερικὴ

Τὸ μεγάλο πρόβλημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶναι ἡ ὁπλοκατοχή, καθὼς ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ὅπλα καὶ στὴν Φλώριδα εὐκολώτερα∙ ὁ τρομοκράτης τοῦ Ὀρλάντο προμηθεύθηκε πρόσφατα τὰ βαρειὰ ὅπλα του καὶ ἔκανε πρακτικὴ ἄσκηση σὲ αὐτά, χωρὶς κανένας νὰ ὑποψιασθεῖ κάτι, ἐνῶ τὸ FBI τὸν εἶχε ἀνακρίνει δύο φορὲς ὡς ὕποπτο τρομοκρατίας. Οἱ νόμοι δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς, ἐκτὸς κι ἂν κάνει ὁ κάτοχός τους παράνομη χρήση, δηλαδὴ ἂν σκοτώσει, ὁπότε δῶρον ἄδωρον∙ μάλιστα ἡ Ἀστυνομία μελετάει τὴν ἄσκηση διώξεως κατὰ τῆς πρώην συζύγου του, διότι δὲν εἶχε καταγγείλει τὴν ἄσκηση βίας εἰς βάρος της, φυσικὰ ἀναζητοῦν ἀποδιοπομπαίους τράγους. Ἡ δύναμη τῶν ὀργανώσεων ὁπλοκατοχῆς εἶναι τεράστια στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ κανεὶς πολιτικὸς δὲν τολμάει νὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μαζί τους, καὶ μάλιστα σὲ προεκλογικὴ περίοδο∙ μὲ μπαλώματα ἀντιμετωπίζουν, ὅπως φαίνεται, τὸ πρόβλημα καὶ ὅ,τι βγεῖ πλέον.