Πρώτη Πανορθόδος σύνοδος

Ἡ πρώτη Μεγάλη καὶ Ἱερὰ Πανορθόδοξος σύνοδος στὴν νεώτερη ἐποχὴ ἄρχισε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῶν Χανίων∙ συμμετέχουν ὅλα τὰ πατριαρχεῖα, Οἰκουμενικό, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας καὶ Ρουμανίας, καὶ οἱ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες, Τσεχίας, Ἀλβανίας, Πολωνίας, Κύπρου, Ἑλλάδος∙ ἀπουσιάζουν τὰ πατριαρχεῖα, Ἀντιοχείας, Μόσχας, Σόφιας καὶ Γεωργίας, γιὰ πολιτικοὺς περισσότερο λόγους. Οἱ σύνοδοι συνεκαλοῦντο στὴν ἱστορία ἀπ’ τὸν αὐτοκράτορα καὶ γι’ αὐτὸ δὲν συνεκλήθη καμμία, μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως∙ γιὰ τὴν τωρινὴ ἔχει γίνει μακρὺς διορθοδοξος διάλογος καὶ ἔχουν καταλήξει οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν πρὸ ἑξαμήνου στὴν Γενεύη γιὰ τοὺς ὅρους τῆς συγκλήσεως καὶ τὴν διαδικασία τῶν ἐργασιῶν της. Πάντως τελευταῖες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι καταβάλλονται προσπάθειες γιὰ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν τεσσάρων πατριαρχείων, ἔστω μὲ ἐκπροσώπους.