Κύπρος, πυρκαϊὲς ὑπὸ ἔλεγχο

Οἱ πυρκαϊὲς στὴν Κύπρο τίθενται ὑπὸ ἔλεγχο, καθὼς ὑποχώρησαν οἱ ἄνεμοι καὶ τὰ ἀεροπορικὰ μέσα, ἀπὸ Ἰσραήλ, Ἑλλάδα, Ἰταλία, Γαλλία καὶ Κύπρο, ἔκαναν ρίψεις μέχρι στὴν δύση τοῦ ἡλίου∙ ἡ οἰκολογικὴ καταστροφὴ εἶναι ἀνυπολόγιστη, ἐνῶ ἀπὸ σήμερα ἀρχίζει ἡ καταγραφὴ τῶν ζημιῶν γιὰ τὴν καταβολὴ τῶν ἀποζημιώσεων. Ἡ Τουρκία προσφέρθηκε γιὰ τὴν ἀποστολὴ πυροσβετικῶν ἀεροσκαφῶν, ἀλλὰ δὲν δέχθηκε τὴν ἔνταξή τους στὸ ἑνιαῖο πρόγραμμα κατασβέσεως, ὅπως ἔχουν κάνει ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες∙ σκοπός της ἦταν ἡ δημιουργία τετελεσμένων, μὲ τὴν προσγείωση τῶν ἀεροσκαφῶν στὸ κατεχόμενο τμῆμα τῆς νήσου. Ἡ Λευκωσία ἀπάντησε, ὅτι ὁ συντονισμὸς τῶν πυροσβεστικῶν μέσων εἶναι δεδομένος καὶ ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὶς τρίτες χῶρες. Τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἀπένειμε μετάλιο ἥρωος στοὺς δύο νεκροὺς πυροσβέστες.