Ἰστορικὴ καμπὴ Μπρατισλάβας

Τὸ σημερινὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο τῆς Μπρατισλάβας προδιαγράφεται ὡς ἱστορικὴ καμπὴ γιὰ τὴν πορεία τῆς Εὐρώπης∙ οἱ ἡγέτες τῶν 26 –μὲ ἐξαίρεση τοῦ Ναπολεοντίσκου, ποὺ δὲν μετεῖχε σὲ καμμία σύσκεψη- ἔχουν προαποφασίσει τὴν ἀναθεώρηση τῶν ἱδρυτικῶν συνθηκῶν καὶ τὴν θέσπιση κανόνων ἑνιαίας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἀσφαλείας, ἀμυντικῆς καὶ ἐξωτερικῆς. Οἱ συνθῆκες εἶναι ὥριμες, διότι τὸ Brexit, δὲν προκάλεσε τὴν διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ ἀντίθετα τὴν συσπείρωση ὅλων γύρω ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀναζήτηση περισοτέρας συνοχῆς καὶ ἀλληλεγγύης∙ διαθέτουν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν οἰκονομικὴ ἀλκὴ καὶ τὴν πολιτιστικὴ καὶ ἱστορικὴ παράδοση γιὰ τὴν ἑνότητά τους∙ οἱ διάφοροι πολιτισμοὶ εἶναι συμπληρωματικοὶ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ συμβάλλουν στὴν ἑνιαία ἔκφραση τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Ἦρθε μᾶλλον ἡ ἐποχὴ τῆς ἀποδεσμεύσεώς της ἀπ’ τὶς ἐξαρτήσεις τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου∙ ἦταν ὑπεύθυνοι οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ τοὺς δύο μεγάλους πολέμους καὶ πλήρωσαν τὸ τίμημα.