Τηλεοπτικὰ καὶ Εὐρωπαῖοι

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐμφανίσθηκε πολὺ αὐστηρὴ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν τήρηση τῶν εὐρωπαϊκῶν κανόνων στὴ διαδικασία χορηγήσεως τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν∙ ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος ἔχει ἀποστείλει πρὸ διμήνου αἰχμηρὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὴν τήρηση τῶν κανόνων καὶ ἀπάντηση δὲν ἔλαβε. Ἔτσι προχθὲς ὁ Γκίντερ Ἔτινγκερ δήλωσε, ὅτι δὲν συνάδουν πρὸς τὶς κοινοτικὲς ἀρχὲς οἱ διαδικασίες τῆς κυβερνήσεως κι ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ προσφύγει ἐναντίον μας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο∙ ὁ ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως προχωράει, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος τὸν καλύπτει, ὅπως ἔδειξε μὲ τὴν σύσκεψη τῆς Δευτέρας, στὴν ὁποία ἀποφασίσθηκε ἡ ἐκπαραθύρωση τοῦ ἡμετέρου ἐργολάβου. Ὁ μπαμπᾶς του ὅμως ἔχει ἰσχυρὰ στηρίγματα στὴν Σικελία…