Πληρωμὴ μὲ χρήση καρτῶν

Ἡ χρήση τῶν πιστωτικῶν καρτῶν ἔσωσε τὰ δημόσια ἔσοδα τὸν Σεπτέμβριο, μὲ τὴν ὑπέρβασή τους κατὰ 800 ἑκατομμύρια εὐρὼ τοῦ στόχου∙ οἱ φορολογούμενοι προσέτρεξαν στὶς κάρτες καὶ πλήρωσαν ὁλόκληρο τὸ ποσό, μετατρέποντάς το σὲ δώδεκα δόσεις, δηλαδὴ οἱ τράπεζες ἐξόφλησαν τὸ δημόσιο καὶ οἱ φορολογούμενοι ἀνέλαβαν τὴν εὐθύνη τῆς πληρωμῆς του στὶς δόσεις του. Ὅσο κι ἂν τὸ προπαγανδίζει ἡ κυβέρνηση, γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι πολὺ ἀρνητικό, διότι αὐξάνεται κατὰ τὸ ποσὸ αὐτὸ τὸ ὕψος τῶν κόκκινων δανείων καὶ οἱ ὑποχρεώσεις τῶν κατοίκων πρὸς τὶς τράπεζες∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη μειώνεται ἡ ἤδη ἀπισχνουμένη ρευστότης τῆς ἀγορᾶς, δηλαδὴ ἡ ἔστω καὶ ἐλαχίστη χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων.