Ἀφρική, περιοδεία Μέρκελ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἄρχισε χθὲς τὴν περιοδεία της σὲ τρεῖς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, Μαλί, Νίγηρα καὶ Αἰθιοπία, ἐνῶ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ Βερολίνο οἱ πρόεδροι τοῦ Τσὰντ καὶ τῆς Νιγηρίας∙ ἡ καγκελάριος ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν σχέσεων τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὴν μαύρη ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ στὴν σύναψη διμερῶν συμφωνιῶν γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν προσφύγων. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἄρση τῶν ἐσωτερικῶν τους συγκρούσεων καὶ τῶν ἐμφυλίων πολέμων∙ μέχρι σήμερα ἡ Κίνα ἔχει τὴν σημαντικότερη παρουσία στὴν Ἀφρική, μὲ μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ βοήθεια. Ἡ Εὐρώπη διαθέτει τὶς ἱστορικές της σχέσεις, ἔστω καὶ βεβαρυμένες ὡς ἀποικιακές, ἀλλὰ δύναται νὰ τὶς ἀξιοποιήσει καὶ πάλι∙ ἡ Βρεταννία ἀποχωρεῖ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ Γαλλία εἶναι ἀποδυναμωμένη, ὅποτε ἡ Γερμανία ἀναδεικνύεται ὑπεύθυνη.