Κερδοσκοπία κατὰ στερλίνας

Ἡ ὑποτίμηση τῆς στερλίνας ἀνησυχεῖ βαθύτατα τὴν Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας καὶ τὴν κυβέρνηση∙ στὴν μαύρη ἀγορά, στὰ ἀεροδρόμια τῆς χώρας, ἀνταλλάσσεται πρὸς ἕνα εὐρὼ μέχρι 0,88, ἐνῶ στὴν ἐπίσημη ἀγορὰ συναλλάγματος διαμορφώνεται στὰ 1,1073. Τὸ φαινόμενο συνεχίζεται κανονικὰ ἑβδομάδες τώρα καὶ ἡ «λαθραία» ἀνταλλαγὴ γίνεται ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση ἢ τὴν διάθεση νὰ προσφύγουν στὴν κεφαλαιοαγορά∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὴν ἐμφάνιση τῆς παράλληλης ἀγορᾶς ὡς τὴν χειρότερη ὑπονόμευση τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ὁποία δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὴν ἐλέγξουν, διότι εἶναι ἐλεύθερη ἡ ἀνταλλαγὴ νομισμάτων, ἀλλὰ ὁδηγεῖ στὴν ἐξάντληση τῶν συναλλαγματικῶν διαθεσίμων τῆς χώρας. Ἡ Τερέζα Μαίυ, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Δανία, διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι ὅσοι ἐργάζονται στὴν Βρεταννία θὰ ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ τοὺς Βρεταννοὺς στὴν Εὐρώπη. Δὲν ἔπεισε ὅμως σχεδὸν κανέναν.