Ἐπανεμφάνιση τῶν ἀκραίων

Στὸ συνέδριο ἐπανεμφανίσθηκαν καὶ οἱ ἀκραῖοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τρομοκρατικὰ κυκλώματα∙ παρουσιάσθηκαν μὲ σκληρὲς θέσεις καὶ ἀπηύθυναν αὐστηρὲς προειδοποιήσεις πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο. Ἐπὶ ἕνα χρόνο τοὺς εἶχε ἀποσύρει ἀπ’ τὴν ἐπικαιρότητα καὶ κυρίως μετὰ τὴν πολλαπλῆ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Παρίσι, ὅταν οἱ Γάλλοι εἶχαν ζητήσει τοὺς φακέλους τους γιὰ τὶς διασυνδέσεις αὐτὲς καὶ ποὺ ποτὲ δὲν ἔδωσε ἡ κυβέρνηση. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ξεφύτρωσαν αὐτοὶ μόνοι τους, ἐπειδὴ δὲν ἤλεγξε ὅλους τοὺς συνέδρους; Ἤ τοὺς ἄφησε ἐν γνώσει του νὰ ἐπαναμφανισθοῦν; εἴτε διότι παίζει ἀκόμα μαζί τους, εἴτε ἐπειδὴ τὸν κρατᾶνε ἀπὸ κάποιες πλευρὲς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει; Ἡ ἀπάντηση σὲ λίγο καιρό…