Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικτάτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, διότι οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη πεισθεῖ γιὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, τὴν ὁποία θεωροῦν ὡς ἀνάχωμα στὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις· τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3020 δολλάρια καὶ 107,8495 γιέν, ἐνῶ ὁ  χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1709,75, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,61. Οἱ ἀγορὲς ἔχουν στραμένη τὴν προσοχή τους στὴν σύσκεψη τῶν διοικητῶν τῶν κντρικῶν τραπεζῶν τῶν μεγάλων χωρῶν τοῦ κόσμου, στὴν Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν τῆς Βασιλείας· ἀπὸ Εὐρωζώνη, Ἀμερική, Κίνα, Ἰαπωνία, Ρωσία, Βραζιλία, Βρεταννία, Ἰνδίες συμμετέχουν στὶς συζητήσεις, ἀλλὰ ἡ προσέγγιση εἶναι δύσκολη. Οἱ Ἀναδυόμενοι κατηγοροῦν τοὺς παλαιούς, ὅτι προσέθεσαν ἕνδεκα τρις δολλάρια στὴ διεθνῆ ρευστότητα· ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος εἶναι τὸ πρῶτο αἴτημά τους, γιὰ τὴν ἀνάλογη ἐκπροσώπηση στὰ διεθνῆ προβλήματα ὅλων, κατὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὅμως ἀρνοῦνται κάθε τέτοια συζήτηση.