Ἀμερική, πιστωτικὴ ἄνεση

Στὴν ἐπέκταση τῆς πιστωτικῆς ρευστότητος προχωράει τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα αὐξήθηκε τὸν Ὀκτώβριο σὲ ἱστορικὰ ἐπίπεδα· ὁ Μπὲν Μπερνάκε δήλωσε ὅτι ἡ FED θὰ ἐφαρμόσει εὐρὺ πρόγραμμα ἐπαναγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων, μὲ ρυθμὸ σαράντα δις δολλάρια στὴν ἀρχὴ καὶ ὀγδόντα στὴ συνέχεια μηνιαίως, ὥστε νὰ ὑπάρξει ἐπαρκὴς ρευστότης στὴν ἀγορά. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς εἶναι πολὺ ἐπιφυλακτικοί, διότι φοβοῦνται ὅτι μεγάλο μέρος τῆς ρευστότητος θὰ ἐκρεύσει στὸ ἐξωτερικό, ἐπειδὴ οἱ πλούσιοι φοβοῦνται τὴν αὔξηση τῆς φορολογίας, ἐνῶ βρίσκουν τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομιες μὲ μεγαλύτερες ἀποδόσεις ἀπ’ τὴν ἀμερικαινική, ἔστω κι ἂν πληρώνουν καὶ ἀρνητικά ἐπιτόκια· ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ θέμα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ παραμένει, καθὼς δὲν ἀποδίδουν οἱ διαβουλεύσεις κυβερνήσεως καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων. Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα ἀνῆλθε σὲ 42,2 δις τὸν  Ὀκρώβριο καὶ 452,5 τὸ δεκάμηνο τοῦ τρέχοντος ἔτους.