Εὐρωζώνη, ἀναζήτηση πολιτικῶν ρίζῶν

Ἡ ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος καὶ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀρχῆς, ἐπιτρέπει στὶς ἡγεσίες της τὴν προβολὴ τῶν πολιτικῶν ριζῶν της· ἡ ἀναφορὰ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι ἡ μισὴ καρδιά της εἶναι στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἄλλη μισὴ στὴν Εὐρωζώνη, μαζὶ μὲ τὴν καταδίκη τοῦ ναζιστικοῦ φαινομένου, θεωρεῖται σαφὲς μήνυμα στὸν γερμανικὸ καὶ στοὺς ἄλλους εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Ὡς ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης τῆς ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης ἐπισημαίνει, ὅτι οἱ ἱστορικές της ρίζες ἀνάγονται στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἀδιάσπαστη ἑνότητα ὅλων, καὶ ὅτι τὰ ἀκροδεξιὰ φαινόμενα σπάνε τὴν ἑνότητα αὐτη. Ἡ καγκελάριος κρίνει ὅτι, τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ τὰ μηνύματα αὐτὰ καὶ τὰ ἀποστέλλει μέχρι τὴν τελευταία ἄκρη τῆς Εὐρώπης.