Εὖρος τῆς καταστροφολογίας

διαχείριση τῶν λιστῶν μᾶς ἀπασχολοῦν, ἀλλὰ οἱ συνέπειες τῆς καταστροφολογίας ἔχουν ἐπηρεάσει χειρότερα τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία· ἡ ἄρνηση τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως γιὰ φορολογικὸ ἔλεγχο τῶν ἀναγραφομένων στὶς λίστες στέρησε τὸ δημόσιο ἀπὸ πολλὰ δις εὐρώ, ὅταν μεθοδεύονταν ἡ ἔνταξή μας στὸ Μνημόνιο. Ἀλλὰ τὴν ἴδια ἐποχὴ ἡ καταστροφολογία τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του Οἰκονομικῶν, εἶχαν δύο ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὴν χώρα: πρῶτον, ὁδήγησε στὴ μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων –τὰ ὑπολογίζουν σὲ ἑκατὸ δις εὐρὼ τουλάχιστον, πολλὰ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται στὶς λίστες-, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπομύζηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ἰσόποση ρευστότητα· δεύτερον, τὰ παιχνίδια τῶν κερδοσκόπων, μὲ τὴν ἀπαξίωση τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων. Ἐνσυνειδήτως ἔπαιξαν τὰ παιχνίδια;