Δημοσιονομικὴ πειθαρχία

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ δημοσιονομικοῦ συμφώνου ἀπ’ τὴν 1η Ἰανουαρίου στὴν Εὐρωζώνη σημαίνει τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῶν δημοσιονομικῶν κανόνων ἀπὸ ὅλους τοὺς ἑταίρους· ἡ περιόδος τῆς ἐλαφρᾶς διαχειρίσεως τοῦ δημοσίου χρήματος τελείωσε, ἐνῶ ἀρχίζει ἡ πορεία πρὸς τὴν πραγματικὴ πολιτικὴ ἕνωση. Οἱ Δεκαεπτὰ ἐνισχύουν τοὺς κοινοὺς θεσμούς τους καὶ ἐμφανίζονται πλέον ὡς ἑνιαῖο μέτωπο πρὸς τοὺς τρίτους, ἀκόμη καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως· τὸ δεύτερο μεγάλο βῆμα ἔρχεται μέσα στὸ 2013, μὲ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ὁπότε καὶ διασφαλίζεται ἡ ἀντιμετώπιση τῶν κερδοσκοπικῶν ἐπιθέσεων· τρίτο βῆμα εἶναι ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν χειραφέτηση τῶν ἀγορῶν ἀπ’ τὴν ἀποπνικτικὴ ἐπικάλυψη τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων. Ἡ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας της ἐπέτρεψε στοὺς Δεκαεπτὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τους, χωρὶς τὸν ἐπικρεμάμενο φόβο τῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας μας.