Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὶς πληροφορίες γιὰ εὐοίωνες προπτικὲς στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιφυλακτικότητα παροῦσα στὴν Ἀμερική· τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο, στὰ 1,3111 δολλάρια καὶ 115,7440 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,71, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1663. Στὴν ΕὐρωζώνηΕὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε τὰ ἐπιτόκια σταθερά, διότι θεωρεῖται ἐπαρκὴς ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς στὶς παροῦσες συνθῆκες· ἡ ἀβεβαιότης γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτές, διότι ἀδυνατοῦν χαράξαι τὴν πολιτική της μεσοπρόθεσμα καὶ μακροπρόθεσμα. Στὴν Κίνα τὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο σημείωσε αὔξηση σημαντική, ἐξαγωγές, 14%, στὰ 2050 δις δολλάρια καὶ οἱ εἰσαγωγές, 4%, στὰ 1820 δις, μὲ πλεόνασμα 230 δις· ἡ Εὐρώπη παραμένει ὁ πρῶτος της ἐμπορικὸς ἑταῖρος, μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δεύτερες καὶ τὴν Ἰαπωνία τρίτη σὲ ἀπόσταση. Οἱ προοπτικὲς ἐπιταχύνσεως τῶν κινεζικῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως εὐνοοῦν σημαντικὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία.