Κίνα, αὔξηση ἀναπτύξεως

κινεζικὴ οἰκονομία ἄρχισε τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της καὶ προβλέπονται ρυθμοὶ 8% τουλάχιστον, ἔναντι 7,7% τὸ παρελθὸν ἔτος· ὁ νέος ἡγέτης ἐπιθυμεῖ τὴν ἐπιτάχυνση, ἀλλὰ μὲ ἐλεγχόμενους ρυθμοὺς κι ὄχι πάνω ἀπὸ 10%, ὅπως συνέβαινε τὴν προηγούμενη δεκαετία. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἑτοιμάζει τὸ οἰκονομικό του πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξαγγείλει τὸν Μάρτιο, μετὰ τὴν ἀνάληψη καὶ τῆς προεδρίας τῆς χώρας· πρόθεσή του εἶναι ἡ ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν καθυστερημένων δυτικῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ ἡ βελτίωση τῆς ποιότητος ζωῆς στὶς πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Οἱ ξέφρενοι ρυθμοὶ ἔχουν δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα, μὲ τὴν ἐκτεταμένη καὶ ταχεῖα μετακίνηση ἀγροτικῶν πληθυσμῶν στὰ ἄστικα κέντρα, ὡς φθηνὴ ἐργατικὴ δύναμη, τὴν ἄναρχη δόμηση, τὴν χωρὶς καμμία ἰσορροπία κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὶς μεγάλες διαφορὲς εἰσοδημάτων ὡς ἀποτέλεσμα. Τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ τὰ συμπτώματα διαφθορᾶς πολὺ περισσότερα.