Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ ἅλματος στὴ Σαγκάη· τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο, στὰ 1,3340 δολλάρια καὶ 119,1290 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1667,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,13. Στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία ἡ ἐπιτάχυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας δημιουργεῖ κλίμα αἰσιοδοξίας, μὲ ἀντανάκλαση στὶς ἀγορές, ἐνῶ καὶ ἡ διάθεση 110 δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση θεωρεῖται ἔνεση στὴν ἰαπωνικὴ οἰκονομία. Στὴν Εὐρωζώνη ἐπικρατεῖ συγκρατημένη αἰσιοδοξία, καθὼς προβλέπεται ἀνάκαμψη τῆς Γερμανίας τὸ τρέχον ἔτος, μὲ ἄμεση ἀντανάκλαση στοὺς ἑταίρους της· ἀντιθέτως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ ἀβεβαιότης θὰ παραταθεῖ μέχρι τὴν ὁρκωμοσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τὴν ἀνάληψη καθηκόντων ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Οἱ ἀγορὲς ὅμως δὲν μποροῦν νὰ περιμένουν καὶ ἐκφράζουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ πότε ἡ Οὐάσιγκτον θὰ λύσει τὰ προβλήματα Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κογκρέσσου γιὰ τὴν διαμόρφωση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Μᾶλλον θὰ περάσει ἀρκετὸς καιρός.