Νέα Ὑόρκη, ἐπιδημία γρίπης

κυβερνήτης τῆς Νέας Ὑόρκης κήρυξε τὴν πολιτεία σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας γρίπης, ἡ ὁποία προκάλεσε πολλοὺς νεκρούς· ὁ Ἀντρέι Κουόμο συμφώνησε μὲ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τὴν λήψη ἐκτάκτων μέτρων, διότι ἡ ἐπιδημία κινδυνεύει νὰ μετατραπεῖ σὲ πανδημία στὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη. Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ πρόβαλε τὴν εἴδηση πολὺ διακριτικά, σὲ μονόστηλο στὸν ἔντυπο τύπο, ἐνῶ τὰ μεγάλα ἀμερικανικὰ πρακτορεῖα προβάλλουν στὴ διαπασῶν εἰδήσεις μὲ δευτερεύουσα σημασία, ὅπως γιὰ τὴν ξύλευση τῶν δασῶν στὴ χώρα μας, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε χρήματα γιὰ τὴν ἀγορὰ πετρελαίου θερμάνσεως· δηλαδή, ὁ θάνατος χιλιάδων Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν ἐπιδημία τοὺς ἐνδιαφέρει λιγώτερο ἀπ’ τὸ ἐὰν θὰ κρυώσουμε ἐμεῖς. Ἡ ἑλληνικὴ διαπλοκὴ ἀκολούθησε τὶς ἐντολές τους.