Ναπολεοντίσκος στὶς ΗΠΑ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ ἐπισκιάζεται πλέον ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ χάνει τὴν πρώτη θέση στὴν ἐπικαιρότητα· εἶναι καὶ ἄτυχος πλέον, πέραν τῆς ἀποτυχίας του σὲ ὅλες τὶς μετεκλογικὲς πολιτικὲς ἐπιλογές του. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ δώσει δύο διαλέξεις, μία στὸ Ἰνστιτοῦτο Brookings, ποὺ εἶναι γνωστὸ γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἀμερικῆς ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ μία στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ὄχι μὲ τὶς ἴδιες προδιαγραφές· συναντήσεις μὲ κορυφαίους παράγοντες τῆς πολιτικῆς ζωῆς δὲν προβλέπονται, δηλαδὴ μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τὸν ὁποῖο συναντᾶ πάντα ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἔτσι μένει ἕρμαιο στὰ ἀπόνερα τῶν ἐπιλογῶν του, μακρυὰ ἀπ’ τὴν ζωντανὴ ἐπικαιρότητα τῆς χώρας.