Παραπομπὴ στὸν ἀνακριτὴ γιὰ τὴν ΕΛΣΤΑΤ

Σὲ τακτικὸ ἀνακριτὴ παρέπεμψαν οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς διογκώσεως τοῦ δημοσίου ἐλλείμματος τοῦ 2009, τὸν πρόεδρο καὶ τρία κορυφαῖα στελέχη τῆς ΕΛΣΤΑΤ· ἡ ὑπόθεση περιέχει τὰ στοιχεῖα τῆς Ζωῆς Γεωργαντᾶ, ὅτι ἦταν μεθοδευμένη ἡ διόγκωση, μὲ τὴν συναίνεση τῆς Εὐρωστατιστικῆς, γιὰ τὴν παραπομπὴ τῆς Ἑλλάδος στὸ ΔΝΤ, τὴν χρεωκοπία μας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ καταγγελίες εἶναι γνωστὲς στοὺς φίλους «Τοῦ Ἐμμελοῦς» ἀπὸ τριετίας· ἡ προέκταση τῶν καταγγελιῶν στὸν τσάρο καὶ στὸν πρόεδρό του θεωρεῖται δεδομένη, ἀλλὰ καὶ ὁ διαχωρισμὸς τῆς ἀνακρίσεως τῶν μὴ πολιτικῶν προσώπων· ἡ συνωμοσία ἀποκαλύπτεται πλέον κι εἶναι δύσκολη ἡ συγκάλυψή της, ἀνεξαρτήτως τῆς στάσεως τῶν συνεταίρων τῆς κυβερνήσεως. Οἱ λόγοι τῆς συνωμοσίας ἔρχονται τελικῶς στὸ φῶς.