Αἰθαλομίχλη πόλεων Κίνας

αἰθαλομίχλη ἔχει καταντήσει τὴν ζωὴ ἀνυπόφορη σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς κινεζικὲς μεγαλουπόλεις καὶ ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴν ἐφαρμογὴ ἐκτάκτων μέτρων· οἱ βιομηχανίες μὲ τοὺς περισσότερους ρύπους διέκοψαν τὴν λειτουργία τους κι ἀπαγορεύτηκε ἡ κυκλοφορία τῶν παλαιᾶς τεχνολογίας αὐτοκινήτων, ἀλλὰ ἡ κατάσταση δὲν παρουσιάζει βελτίωση, διότι οἱ αἰτίες εἶναι βαθύτερες. Ἡ ἀπότομη ἀνάπτυξη τῆς χώρας καὶ ἡ ἄρρυθμη καὶ ἀνεξέλεγκτη ἐκβιομηχάνιση ἔχουν προκαλέσει ἀνυπολόγιστη ρύπανση, ἡ ὁποία γίνεται χειρότερη, ὅταν ἐπικρατεῖ ἄπνοια, κυρίως τοὺς χειμερινοὺς μῆνες· ὅταν πνέουν οἱ βορειδυτικοὶ ἀνεμοι ἀπ’ τὶς στέπες καὶ τὶς ἐρήμους, ἢ οἱ ἀνατολικοὶ ἀπ’ τὸν ὠκεανό, ἡ ἀτμόσφαιρα καθαρίζει, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα παραμένει. Ὁ νέος ἡγέτης τῆς χώρας ὑποχρεωτικὰ τὸ θεωρεῖ ὡς πρώτιστο καθῆκον του· οἱ παρατηρητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι δίδει τὶς πρῶτες ἐξετάσεις του ὁ Ξὶ Τζιαοπὶνγκ σὲ ἕναν μῆνα, ὅταν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία. Οἱ πιέσεις στὶς πόλεις εἶναι ἰσχυρότατες.