Εὐρώπη, ἐπιστροφὴ δανείων

Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀνακοίνωσε ὅτι, οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες ἄρχισαν ἐπιστρέφειν τὰ δάνειά τους, λόγῳ τῆς κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων· πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ὁμαλοποιεῖται ἡ πιστωτικὴ ἀγορὰ τῆς Εὐρωζώνης κι ἐπανέρχεται ἡ ἐπάρκεια ρευστότητος στὴν οἰκονομία. Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη ἔνδειξη γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ γιὰ τὸ ἰσχυὸ εὐρώ. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἡ ΕΚΤ ἔχει πλέον περισσότερα κεφάλαια γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν, μὲ ἀνεπάρκεια ρευστότητος, ὅπως συμβαίνει στὶς νότιες χῶρες της· γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ αὐξάνει τὶς πιστώσεις, ἢ τὴν προαγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, χωρὶς τὸν φόβο τῆς προκλήσεως πληθωριστικῶν πιέσεων. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς θεωροῦνται ὡς μαγνήτης ἕλξεως τῶν ξένων κεφαλαίων, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν δανεισμὸ μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, ὄχι μόνο τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἑταίρων, ὅπως καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ταμείων. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης συνοδεύεται ἀπ’ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά.