Δῶρο, διεθνὴς ἀναγνώριση

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Κατὰρ συνίσταται στὴν ἀναγνώριση τῆς χώρας μας ὡς διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος γιὰ ἐπενδύσεις, μετὰ ἀπ’ τὴν τριετία τῆς πλήρους ἀπομονώσεως καὶ τῶν ὑπογείων ὑπονομεύσεων ἀπ’ τὴν οἰκογένεια· οἱ προσφορὲς ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἦταν πολλὲς καὶ πλήρως θεμελιωμένες. Ἀπομένει ἡ ἀξιοποίησή τους, δηλαδὴ ἡ ἄρση τῶν γραφειοκρατικῶν καὶ ἄλλων παρεμβάσεων προσωπικά ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ· οἱ μικρὲς συμφωνίες εἶναι πιὸ σημαντικὲς αὐτὴ τὴν ἐποχή, διότι σημαίνουν τὴν ἔναρξη τῶν ἔργων σὲ σύντομο χρόνο, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους. Ἤδη γενικεύεται ἡ ἀναγνώριση τῆς μεταστροφῆς τῶν ξένων πρὸς τὴν οἰκονομία μας καὶ μόνο ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν ὑπονόμευση, ἀναμενόμενο ἄλλωστε. Στὴν καθημερινότητα τὸ κέρδος εἶναι ἐμφανέστερο, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς· σστρώματα αὐτὰ κρίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, δευτερευόντως στὰ μεγάλα ἔργα.