Ἐπιβουλεύοντος δὲ πᾶσιν

Πελοπίδας, μετὰ τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα καὶ τὴν προσχώρηση ὁλοκλήρου τῆς Πελοποννήσου στὴν θηβαϊκὴ ἡγεμονία,  ἐστράφη πρὸς τὴν Θεσσαλία· ὁ Ἀλέξανδρος, τύραννος τῶν Φερῶν, καταπίεζε συστηματικὰ τὶς περισσότερες πόλεις της. «Ἐπεὶ δὲ Ἀλεξάδρου τοῦ Φερῶν τυράννου πολεμοῦντος μὲν ἐκ προδήλου πολλοῖς Θετταλῶν»· ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος τύραννος τῶν Φερῶν πολεμοῦσε φανερὰ πολλοὺς Θεσσαλούς. «Ἐπιβουλεύοντος δὲ πᾶσιν, ἐπρέσβευσαν εἰς Θήβας αἱ πόλεις στρατηγὸν αἰτούμεναι καὶ δύναμιν»· τὶς ἐπιβουλεύονταν δὲ ὅλες, ἀπέστειλαν πρσβευτὲς στὴ Θήβα οἱ πόλεις ζητώντας στρατηγὸ καὶ δύναμη. «Ὁρῶν ὁ Πελοπίδας τὸν Ἐπαμειώνδα τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πράξεις διοικεῖν»· βλέπων ὁ Πελοπίδας ὅτι ὁ Ἐπαμεινώνδας ἀσχολεῖται μὲ τὰ προβλήματα τῆς Πελοποννήσου. «Αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπέδωκε καὶ προσένειμε τοῖς Θεσσαλοῖς»· αὐτὸς προσέφερε τὸν ἑαυτό του στοὺς Θεσσαλούς. Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε δολοφονήσει τὸν Ἰάσωνα· αὐτὸς εἶχε συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη στὶς Φέρες, τὸ Βελεστῖνο, κι ἑτοιμαζόταν γιὰ ἐκστρατεία κατὰ τῶν Περσῶν.