Φορολογία τῶν ἀκινήτων

Ἡ διαπλοκὴ εἶχε ἐξαπολύσει κανονικὴ πλύση ἐγκεφάλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὶς νέες φορολογίες τῶν ἀκινήτων, μὲ κλιμάκωση ὣς τὸ τέλος τοῦ ἔτους• ὁμοιόμορφη ἦταν ἡ προπαγάνδα, ἀλλά, τὴν διάψευση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὅτι δὲν θὰ ἐπιβληθοῦν νέοι φόροι, παρὰ μόνο θὰ γίνει συστηματικὴ σύνοψή τους σὲ ἕναν, τὴν πέρασαν στὰ ψιλά… Ἡ γνωστὴ παραφιλολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν• εἶχαν ἀπηυδύσει ὅσοι τοὺς ἔβλεπαν, διότι εἶναι κάθε μέρα καὶ λιγώτεροι, μὲ τὴν καταστροφολογία τῶν μεγάλων ἀμερικανοτραφῶν οἰκονομολόγων γιὰ τὴν χρεωκοποπία μας. Δὲν ἔγιναν αὐτὰ κι οἱ δακρυρύοντες οἰκονομολόγοι, ὡς μετανοοῦσαι Μαγδαληναί, ὁμολογοῦν τὰ λάθη τους, ἀλλὰ οἱ ἐπιχώριοι ἀναζητοῦν ἄλλους τρόπους βρώμικης προπαγάνδας.