Τραχυνομένου τοῦ Πελοπίδου

Ὁ Πελοπίδας ἀνταποκρίθηκε στὴν ἔκκληση θεσσαλικῶν πόλεων, γιὰ βοήθεια κατὰ τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου κι ἐσκτράτευσε στὴν Θεσσαλία• ἐπεκτεινόταν πρὸς βορρᾶν ἡ θηβαϊκὴ ἡγεμονία. «Ὡς δὲ ἦν ἀνήκεστος καὶ θηριώδης καὶ πολλὴ μὲν ὠμότης αὐτοῦ»• ὅπως δὲ ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος ἀδιόρθωτος καὶ μὲ θηριώδεις τρόπους καὶ μὲ πολλὴ μὲν ὠμότητα. «Πολλὴ δὲ ἀσέλγεια καὶ πλεονεξία κατηγορεῖτο»• καὶ τὸν κατηγοροῦσαν γιὰ πολλὴ ἀσέλγεια καὶ πλεονεξία. «Τραχυνομένου τοῦ Πελοπίδου πρὸς αὐτόν»• ἐξοργίσθηκε ὁ Πελοπίδας καὶ τοῦ φέρθηκε μὲ ἄσχημο τρόπο. «Καὶ χαλεπαίνοντος ἀποδρὰς ᾤχετο μετὰ τῶν δορυφόρων»• κι ἐπειδὴ ἐνοχλήθηκε ἀπέδρασε φεύγοντας μὲ τοὺς σωματοφύλακές του. «Ὁ δὲ Πελοπίδας ἄδειάν τε πολλὴν ἀπὸ τοῦ τυράννου τοῖς Θεσσαλοῖς ἀπολιπὼν καὶ πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν»• ὁ δὲ Πελοπίδας ἀφοῦ τοὺς ἄφησε ἥσυχους τοὺς Θεσσαλοὺς καὶ μὲ ὁμόνοια μεταξύ τους. Ἦταν ἡ πρώτη παρέμβαση τῶν Θηβῶν σὲ ἄλλη ἑλληνικὴ περιοχή, ἐκτὸς Πελοποννήσου.