Γαλλία, ἀνατιμημένο εὐρὼ

Τὸ εὐρὼ εἶναι ἀνατιμημένο, δήλωσε ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ καὶ ζήτησε τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα• ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἀνατίμηση τοῦ εὐρὼ πλήττει τὶς ἐξαγωγὲς τῆς χώρας του, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τῆς Airbus προσθέτει ὅτι, γιὰ κάθε δέκα λεπτὰ ἀνατίμηση τοῦ εὐρὼ ἡ ἑταιρεία χάνει ἕνα δις ἐτησίως. Ὁ νέος πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης ἀναγνώρισε κι αὐτὸς τὸ πρόβλημα, ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι πολὺ ἰσχυρό, ἀλλὰ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες γνωρίζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει εὔκολη λύση• ἡ ἀνατίμηση ὀφείλεται στὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες στὴν Φραγκφούρτη, λόγῳ τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνει ἡ Γερμανία κι ἄλλοι ἑταῖροι, συμπεριλαμβανομένης τῆς Γαλλίας καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ταμείων, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπικρίσεις τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων ἀξιολογήσεως πέφτουν στὸ κενό. Μὲ μέτρα ἐθνικῆς πολιτικῆς δύναται ἀντιμετωπίσαι τὸ πρόβλημα ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση.