Ὡς διαλλακτὴν καὶ δικαστὴν

Ὁ Πελοπίδας ἀπελευθέρωσε τὶς θεσσαλικὲς πόλεις κι ἐκστράτευσε στὴ Μακεδονία• αἱ Θῆβαι ἐπεξέτεινον τὴν ἐπιρροή τους στὴ Βόρειο Ἑλλάδα. «Αὐτὸς εἰς Μακεδονίαν ἀπῆρε, Πτολεμαίου μὲν Ἀλεξάνδρῳ τῷ βασιλεύοντι πολεμοῦντος»• αὐτὸς ἀναχώρησε γιὰ τὴν Μακεδονία, ὅπου ὁ Πτολεμαῖος πολεμοῦσε ἐναντίον τοῦ βασιλεύοντος Ἀλεξάνδρου. «Ἀμφοτέρων δὲ μεταπεμπομένων ἐκεῖνον ὡς διαλλακτὴν καὶ δικαστὴν καὶ σύμμαχον καὶ βοηθὸν τοῦ δοκοῦντος ἀδικεῖσθαι γενησόμενον»• ἀπὸ ἀμφοτέρους προσκεκλημένος ὡς διαμεσολαβητὴς καὶ δικαστὴς καὶ σύμμαχος καὶ βοηθὸς νὰ γίνει ὅποιου φανεῖ ὡς ἀδικημένος. «Ἐλθὼν δὲ καὶ διαλύσας τὰς διαφορὰς καὶ καταγαγὼν τοὺς φεύγοντας»• ἀφοῦ ἔφθασε καὶ ἔλυσε τὶς διαφορὲς καὶ βοήθησε στὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων. «Ὅμηρον ἔλαβε τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως Φίλιππον καὶ τριάκοντας παῖδας ἄλλους τῶν ἐπιφανεστάτων καὶ κατέστησεν εἰς Θήβας»• πῆρε Ὅμηρο τὸν ἀδελφὸ τοῦ βασιλέως Φίλιππον καὶ τριάκοντα παῖδας ἐπιφανῶν οἰκογενειῶν καὶ τοὺς ἐγκατέστησε εἰς Θήβας. Ἦταν ὁ μετέπειτα Φίλιππος Β’.