Οὐάσιγκτον κατὰ «S and P»

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴν ἄσκηση διώξεως κατὰ τοῦ μεγαλυτέρου οἴκου ἀξιολογήσεις, Standard and Poοr’s, γιὰ τὶς παραπλανήσεις τῶν πελατῶν του καὶ τῶν ἀρχῶν, μὲ τὶς ἐκθέσεις του ἀπ’ τὸ 2007 καὶ μετά, κατὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• ἡ ἀνακοίνωση θεωρεῖται χαριστικὴ βολὴ κατὰ τῶν οἴκων, οἱ ὁποῖοι ἤδη καθημερινὰ διαψεύδονται στὶς ἐκθέσεις τους γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες κι ἔχουν ἀπομείνει μὲ μοναδικοὺς πιστοὺς ὀπαδούς τους τὴν ἑλληνικὴ διαπλοκή, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τοὺς σώζει πλέον. Ἡ κίνηση χαρακτηρίζεται πολιτικὴ κι ἀποβλέπει στὴν σαφῆ διαφοροποίηση τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὸ τραπεζικὸ σὐστημα καὶ στὴν ἱκανοποίηση τῶν δεκάδων τουλάχιστον ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν, θυμάτων τῶν προβλέψεων τους• ὁ Λευκὸς Οἶκος φαίνεται ὅτι ἀλλάζει τὴν οἰκονομική του πολιτικὴ λίαν συντόμως.