Δοκιμασία τῆς Εὐρωζώνης

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν ἀπέναντι στὴν μείωση τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἦταν ἀνάμικτες χθές, ἀλλὰ θεωροῦνται τεκμήριο γιὰ τὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης• οἱ διαφοὲς μεταξὺ Γερμανίας καὶ Γαλλίας προβάλλονται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἀλλὰ δὲν εἶναι σοβαρές, διότι ἀφοροῦν μόνο τὴν ἰσοτιμία τοῦ εὐρώ. Οἱ Γερμανοί, μὲ τοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους τους, τὴν θεωροῦν ἱκανοποιητική, οἱ Γάλλοι, μὲ τὰ προβλήματά τους, ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διολίσθησή του• τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀπ’ τὴν ἄποψη αὐτὴ μᾶλλον ἔχουν δίκαιο οἱ Γερμανοί. Πάντως τὸ θέμα τῶν ἰσοτιμιῶν τὸ θέτουν καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ ζητοῦν τὴν ἀποφυγὴ ἑνὸς νέου νομισματικοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ ὁ Ὄλι Ρέν, ἀπὸ διαφορετικὴ ὁπτική, ὡς τακτικὴ προσεγγίσεως μὲ τοὺς Ἀναδυομένους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον προτείνει συνάντηση τῶν ὑπουργῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων.