Εὐρώπης, ΗΠΑ, συναλλαγὲς

Ἡ πρόταση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἔγινε εὐμενῶς δεκτὴ στὶς Βρυξέλλες κι ἀναμένεται ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων• ἡ συμφωνία, συνήθως ἀφοροῦσε χῶρες μὲ περιορισμοὺς στὸ ἐξωτερικό τους ἐμπόριο, γνωστὸ ὡς προστατευτισμό, ὅπως ἦταν ἡ Κίνα πρὸ δεκαετίας ποὺ ὑπέγραψε παρόμοια συμφωνία. Στὴν πράξη θεσπίζει σειρὰ κανόνων, πέραν ἐκείνων τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, γιὰ τὶς διμερεῖς οἰκονομικὲς σχέσεις, ἀποφυγὴ μέτρων προστασίας ἢ ἐπιδοτήσεων• στὶς διαπραγματεύσεις θὰ τεθοῦν πολλὰ προβλήματα, ὅπως στὰ δημητριακά, στὴν ἀεροναυπηγική, τὰ ὁποῖα ἐκκρεμοῦν ἐπὶ μακρὸν. Ἡ ρύθμισή τους δὲν εἶναι εὔκολη, διότι προσκρούει στὰ συμφέροντα τῶν δύο πλευρῶν• ἑπομένως ἐπιτάχυνση τῶν σχετικῶν διαπραγματεύσεων δύσκολα γίνεται, μὲ προσαρμογὴ τῆς ἐμπορικῆς τους πολιτικῆς στὰ δεδομένα τοῦ ΠΟΕ, ἂν καταλήξουν σύντομα σὲ συμφωνία οἱ διαπραγματεύσεις. Οὐσιαστικὰ εἶναι ἡ πρώτη παρόμοια συμφωνία Εὐρώπης, Ἀμερικῆς μεταπολεμικά. Κάτι σημαντικὸ λέει αὐτό.