Ἐνειργάσατο τοῖς ὑπηκόοις

Μόλις ἔφθασε ὁ Πελοπίδας μὲ ὀλίγους στὰ Φάρσαλα, εἶδε ὅτι κατέφθανε μὲ στρατὸ καὶ Ἀλέξανδρος τῶν Φερῶν• πίστεψε στὶς καλὲς διαθέσεις του καὶ πῆγε γιὰ συνάντηση. «Ὁ δέ, ὡς εἶδεν ἀνόπλους καὶ μόνους προσιόντας»• ὁ τύραννος, μόλις τοὺς εἶδε προσέρχεσθαι ἀόπλους καὶ μόνους. «Ἐκείνους μὲν εὐθὺς συνέλαβε, τὴν δὲ Φάρσαλον κατέσχε»• αὐτοὺς ἀμέσως τοὺς συνέλαβε καὶ ἔκανε κατοχὴ στὰ Φάρσαλα. «Φρίκην δὲ καὶ φόβον ἐνειργάσατο τοῖς ὑπηκόοις πᾶσιν»• τρόμος δὲ καὶ φόβος κατέλαβε ὅλους τοὺς κατοίκους. «Ὥς γε μετὰ τὴν τηλικαύτην ἀδικίαν καὶ τόλμαν ἀφειδήσων ἁπάντων»• διότι σκέπτονταν ὅτι μετὰ τὴν ἀδικία αὐτὴ καὶ τὸ τόσο θράσος κανέναν δὲν θὰ σεβασθεῖ. «Καὶ χρησόμενος οὕτω τοῖς παραπίπτουσιν ἀνθρώποις καὶ πράγμασιν»• καὶ θὰ χρησιμοποιήσει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς περιουσίες. «Ὡς τότε γε κομιδῇ τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀπενεγκώς»• τότε θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν ζωή τους ὡς ἀπελπισμένους.