Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῆς συνόδου τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴ Μόσχα, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑφέσεως Γερμανίας καὶ Γαλλίας τὸ τέταρτο τρίμηνο• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3329 δολλάρια καὶ 124,4045 γιέν, χρυσός, 1644 καὶ πετρέλαιο, 117,40. Ἡ ἀμφιβολία γιὰ κατάληξη σὲ συμφωνία τῶν Εἴκοσι γιὰ τὰ νομισματικὰ εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ἐπιφυλακτικότητος τῶν ἐπενδυτῶν κυρίως στὶς δυτικὲς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν διαπραγματεύσεων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν. Τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, ἐνῶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορὲς συνεχίζεται μὲ αὐξανόμενο ρυθμό• οἱ ἐλπίδες ἐναποτίθενται στοὺς Ἀναδυόμενους, ἀλλὰ οἱ Δυτικοὶ πληρώνουν συνολικὰ τὴν ἄρνηση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Ἔτσι ἀγνοοῦν τὶς ὅποιες ὑποσχέσεις καὶ ἐπιταχύνουν τὴν καθιέρωση τῶν νομισμάτων τους στὶς συναλλαγές τους, μὲ πρῶτο φυσικα τὸ ρεμίνμπι.