Διαφωνία Εἴκοσι μεγάλων

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν Εἵκοσι μεγάλων διεκρίθησαν διὰ τῆς διαφωνίας των, κατὰ τὴν συνάντησή τους τὴν Παρασκευὴ στὸ Μόσχα• τὸ νομισματικὸ συζητήθηκε, ἀλλὰ δὲν ἐπετεύχθη προσέγγιση τῶν ἀπόψεών τους, ὅπως ἐπιζητοῦσαν οἱ Ἀμερικανοί. Οἱ Ἰάπωνες δὲν δεσμεύονται, ὅτι δὲν θὰ προχωρήσουν σὲ ὑποτίμηση, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ ζήτησαν αὐστηρὰ ἐποπτεία τῆς ἀγορᾶς κεφαλαίων, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκόπων, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση, ἔστω κι ἂν μνημονεύεται ὡς ἡ μοναδικὴ ἀπόφαση τῆς συνόδου. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἐπανέφεραν τὸ θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Οὐἀσιγκτον ἦταν ἀπόλυτες• οἱ προοπτικὲς δὲν εἶναι καθόλου αἰσιόδοξες γιὰ τὸ νομισματικό, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἡ σημερινὴ ἀβεβαιότης θὰ συνεχισθεῖ. Τὸ νομισματικὸ σύστημα δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ μετατοπίσεως τοῦ κέντρου του στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία• ὁ βόρειος Ἀτλαντικὸς καὶ περισσότερο ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ δευτερεύοντα κέντρα.