Ἀντιπολίτευση, σὲ πόλεμο ὀπισθοφυλακῶν

Ἡ ἀνατροπὴ ἄρδην τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς ὑποχρεώνει πλέον τὴν ἀντιπολίτευση, μὲ πρώτη τὴν ἀξιωματική, σὲ πόλεμο ὀπισθοφυλακῶν, καθὼς ἐξαντλήθηκαν πρόωρα τὰ πολεμοφόδιά της κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς Εὐρωζώνης• ἡ φιλοευρωπαϊκὴ στροφή της δὲν πείθει οὔτε τὶς συνιστῶσες της καὶ πολὺ περισσότερο τὴν κοινὴ γνώμη, ἐνῶ ἡ συνέχιση τῆς ἴδιας τακτικῆς δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐπιδιώκει τὴν ἀποτροπὴ ἢ τουλάχιστον τὴν καθυστέρηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει ὁριστικά, ἔχει γυρίσει σελίδα κατὰ τὰ κοινῶς λεγόμενα, καὶ συστρατεύεται στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ στὴν προσπάθεια τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• ἡ ἐκτόνωση τῶν ἀπεργιῶν τόσο εὔκολα, παρὰ τὰ δραματικὰ προβλήματα ὅλων τῶν τάξεων, ἔχει ὡς ὑπόβαθρό της τὴν πολιτικὴ εὐαισθησία, ὅτι δὲν πρέπει νὰ διαταραχθεῖ ἡ διαδικασία ἀποκολλήσεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸ κατώτατο σημεῖο τοῦ παρελθόντος ἔτους. Στὸ θέμα αὐτὸ δίδεται ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση καὶ σὲ κανένα ἄλλο, διότι ὅλα τὰ ἄλλα θεωροῦνται δευτερεύοντα• τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι ὁ πολλαπλασιαστὴς στὰ δημόσια οἰκονομικά, ποὺ δὲν λέει τίποτε στὸν ἁπλὸ κόσμο, ἀλλὰ ὁ πολλαπλασιαστὴς στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὸν γύφτο πρῶτο, διότι αὐτὸς γυρίζει τὸ χρῆμα γρήγορα ἀπὸ χέρι σὲ χέρι καὶ δίνει ζωὴ στὴν τοπικὴ οἰκονομία τῆς γειτονιᾶς.
Ἡ ἐπανεκκίνηση κλιμακώνεται σὲ τρία ἐπίπεδα σαφῶς διαχωρισμένα μεταξύ τους: πρῶτο, εἶναι ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν διοχέτευση χρήματος στὰ στρώματα μὲ πολλὲς ἀνελαστικὲς ἀνάγκες καὶ τὰ ὁποῖα θὰ τὰ ξοδεύσουν γρήγορα στὴν τοπική τους ἀγορά, ἐνῶ συμπληρωματικὸ ρόλο, ἂν ὄχι καὶ πρῶτο, διαδραματίζουν τὰ μικρὰ καὶ μεσαῖα δημόσια ἔργα• ἤδη ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐπιτύχει, παρὰ τὴν ἀσφυκτικὴ ἔλλειψη ρευστότητος τὴν ἐπαναλειτουργία ἑνὸς δις περίπου μικρῶν καὶ μεσαίων ἔργων, καθὼς ὅλο καὶ νέα ξαναρχίζουν, μετὰ τὴν διακοπή τους ἐπὶ τριετία. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιταχυνόμενη ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους, καὶ μὲ τὸ πρόγραμμα πεντακοσίων ἑκατομμυρίων γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἀποτελοῦν τὸν κυρίο κρουνὸ τροφοδοτήσεως τῆς ρευστότητος, καθὼς ἤδη πλημμυρίζουν τὶς τράπεζες οἱ αἰτήσεις γιὰ χρηματοδότηση• ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα δὲν λείπουν, μὲ πρῶτο καὶ σοβαρώτερο τὸν πόλεμο τῆς ἀτλαντικὴς διαπλοκῆς, προέκταση τῆς προηγουμένης καταστροφολογίας της, περισσότερο στὸν οἰκονομικὸ τύπο. Εὐτυχῶς ἡ ἐπιρροή της ἔχει περιορισθεῖ ἀρκετά, ἀλλὰ παρεμβαίνει περισσότερο στὸ Χρηματιστήριο καὶ παρεμποδίζει τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καὶ στὸν ἐπεδυτικὸ ὁρίζοντα• ἀπὸ μιὰ πλευρὰ εἶναι δικαιολογημένοι, εἶχαν παίξει τὰ πάντα στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ στὴν χρεωκοπία μας, μαζὶ μὲ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἔχασαν. Πίστευαν ὅτι θὰ ἀγόραζαν τὴν Ἑλλάδα γιὰ μιὰ δεκάρα…
Τὸ δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι ἡ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις• ταυτίζονται αὐτὰ τὰ δύο καὶ ἀλληλοπλέκονται καὶ ὡς διαδικασία καὶ ὡς στρατηγικὲς ἐπιδιώξεις. Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις προχωροῦν, ἂν καὶ παραμένουν ἀρκετὲς γραφειοκρατικὲς δυσκολίες, τὶς ὁποῖες καλείται παρακάμψαι ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ πρωθυπουργὸς προσωπικά, διότι διαφορετικὰ κινδυνεύει μὲ ὑπονόμευση ἡ ὅλη πολιτική του• ὅσο προχωροῦν οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τόσο ἡ προσέλκυση τῶν ξένων ἐπενδύσεων ἐπιταχύνεται, ὅπως καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Δικαιολογίες γιὰ καθυστερήσεις δὲν εἶναι ἀνεκτὲς ἀπὸ κανέαν κι οἱ εὐθύνες καταλογίζονται στὴν κορυφή, στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ προσωπικά, διότι δὲν ἀντιδρᾶ ἀποφασιστικὰ σὲ ὅποιον ὑπονομεύει, ὄχι μόνο τὴν κυβερνητική του πολιτική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάταση τοῦ λαοῦ, στερεῖ ἀπ’ τὸν καθένα τὸ χαμόγελό του• οἱ πιέσεις τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀπὸ κάτω συγκλίνουν μὲ τὴν πολιτικὴ ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας κι ἑπομένως συμβάλλουν στὴν ἐφαρμογὴ τῆς κυβερνητικῆς τακτικῆς. Ἡ ἀντιπολίτευση ἀποδεικνύεται ἀνίκανη, ἀκόμη καὶ στὴν πολιτικὴ σύλληψη τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν στὴ χώρα• ὅταν καταγγέλλει τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, ἐπιβεβαιώνει στὴν κοινὴ γνώμη τὶς ὑποψίες της ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπηρετεῖ τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ τὶς ἀτλαντικές τους διασυνδέσεις• ἡ στάση του ἀπέναντι στοὺς τρομοκράτες ἐνισχύουν αὐτὴ τὴν ἐπιχειρηματολογία.
Τὸ τρίτο ἐπίπεδο εἶναι οἱ διεθνεῖς σχέσεις• ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν ἄνεση τῆς διεκδικήσεως τῶν ἐθνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφερόντων μας. Ἀπόρροια τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι καὶ ἡ ἁπάλυνση τῶν τόνων ἀπ’ τὴν Τουρκία• ὄχι ὅτι ἄλλαξε πολιτικὴ στὰ διμερῆ μας ἡ Ἄγκυρα, κάθε ἄλλο, ἀλλὰ προαρμόζει τὴν στάση της στὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς χώρας μας. Ὅσο εἴμασταν ἀπομονωμένοι καὶ ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς Εὐρώπης κλιμάκωνε τὶς προκλήσεις της ἀπέναντί μας, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦσε τὴν ἀντικατάσταση τοῦ στρατηγικοῦ μας ρόλου μὲ τὴν δική της παρέμβαση• ἡ στροφὴ ἔγινε κι ἀπομένει ἡ συστηματικὴ ἀξιοποίηση τῆς ἄλλης ψυχολογίας. Καμπὴ θεωρεῖται ὁ ἑπόμενος μῆνας, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο• τὰ κριτήρια δὲν εἶναι μόνο ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν δύο χωρῶν στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ στὰ ἀναπτυξιακά μας ἔργα, ἀλλὰ καὶ ἡ στήριξή τους στὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ στὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐπιστρέφει ἡ Ἑλλὰς στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ ἄξονά της τὴν ταύτισή της μὲ τοὺς στρατηγικοὺς στόχους τῆς Εὐρωζώνης• ἀποδεικνύεται δύσκολη πολὺ ἡ ἀποκατάσταση τῶν καταστροφῶν τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου.
Στὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ραγδαῖες• στὰ πολιτικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος, διὰ τῆς ὑστερικῆς του, μοναδικὸ στόχο ἔχει τὴν συγκάλυψη τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ στὴ λίστα Λαγκάρντ. Φυσικὰ τὸ πρόβλημα ἔχει φουντώσει καὶ στὸ ἐσωτερικό του, καθὼς ἡ ἀριστερὴ κυρίως πτέρυγά του δὲν ἀνέχεται αὐτὸν τὸν εὐτελισμὸ τῆς πολιτικῆς της παρουσίας• τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσει θὰ τὸ δείξουν οἱ ἑπομένες μέρες, διότι γιὰ ἄλλους σκοποὺς γίνεται ἡ ὑποβολὴ ἐρωτήσεων ἐπὶ πεντάωρο σὲ ἕναν μάρτυρα κι ἀπὸ μία βουλευτή. Στὰ οἰκονομικὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποδεικνύεται, ὅτι ὄχι μόνο εἶχε ταυτισθεῖ μὲ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὴν συνεχίζει, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀντιπολιτευόμενοι, ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ἀμελητέας ποσότητος• ἡ σύμπλευση τῆς διαπλοκῆς ἐνισχύει τὴν ἐπιχειρηματολογία κάποιων συνιστωσῶν γιὰ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ἀλλὰ ἡ ἡγεσία κωφεύει, ἀποδεικνύουσα ὅτι οἱ ἄνωθεν ἐξαρτήσεις εἶναι ἰσχυρότερες. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου καταγράφεται μόνο ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἀρκετοὺς ὑπουργούς, ἐνῶ ἀγνοεῖται ἀπ’ τὴν ἀντιπολότευση• ἔτσι ὁ Σταῦρος Καλογιάννης διαθέτει τὰ κονδύλια γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν παγκόσιμα ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης, μὲ περίπτερο –παρὰ τὶς ἰσχνὲς ἀγελάδες- τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν παραγωγῆς λογισμικοῦ γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία κι ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση τὸ ἀγνοοῦν. Πρόκειται γιὰ πρωτοπόρο κλάδο παγκοσμίως. Οἱ νέοι τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν μᾶς γεμίζουν ὑπερηφάνεια.