Κύπρος, Νίκος Ἀναστασιάδης

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ πρώτου γύρου τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τῆς Κύπρου, μὲ ποσοστὸ 45,6% καὶ δεύτερο τὸν Σταῦρο Μαλά, 27%• τὴν Κυριακή, στὸ δεύτερο γύρο, θεωρεῖται βέβαιη ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, ὁπότε ἀρχίζουν καὶ οἱ δύσκολες διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως στὴν ἐξουσία, καὶ μάλιστα μὲ τόσο μεγάλη διαφορὰ στὸν πρῶτο γύρο, σημαίνει ἀλλαγὴ ἄρδην τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ στροφὴ πρὸς τὴν ἐλεύθερη ἀγορὰ καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἀλλὰ καὶ τολμηρότερα ἀνοίγματα στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων• ἡ συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας στὸ πρόγραμμα βοηθείας εἶναι τὸ κύριο• ἀπὸ αὐτὸ θὰ ἐξαρτηθοῦν, σὲ μεγάλο βαθμό, οἱ ὅροι τοῦ Μνημονίου. Πλούσια εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία.