Προεκτάσεις τῆς Χαλκιδικῆς

Οἱ ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν πενῆντα εἰσβολέων στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ «Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ» τῆς Χαλκιδικῆς συνεχίζονται, καθὼς ἡ ὀργανωμένη ἐπίθεση ἀποδεικνύεται ὅτι ἔγινε ἀπὸ ἐκπαιδευμένους καὶ μὲ στόχο τὴν ἀσφάλεια, τὴν ἠρεμία στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ τὴν παρεμπόδιση τῶν ξένων ἐπενδύσεων• ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως ἐπισκέφθηκε τὶς ἐγκαταστάσεις, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἐξέταση τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ καὶ τῶν βίντεο. Ὅλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις, ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκασαν τὴν ἐπίθεση, ἐνῶ ἡ ἀναμετάδοσή τους στὸ ἐξωτερικὸ συμπληρώνει τὴν μαύρη εἰκόνα γιὰ τὴν Ἑλλάδα• οἱ δράστες ὁπωσδήποτε γνώριζαν ἄριστα τὴν περιοχὴ καὶ τὶς ἐγκαταστάσεις, ὁπότε εἶχαν ἄνεση κινήσεων. Ἑπομένως ἦταν ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς ἢ μὲ μακρὰ παραμονὴ ἐκεῖ κι εἶχαν πλαισιωθεῖ ἀπὸ εἰδικὰ ἐκπαιδευμένες ὁμάδες γιὰ δολιοφθορές• δηλαδή, πρόκειται γιὰ νέο φαινόμενο στὴ χώρα, ποὺ ὑπερβαίνει τὶς δυνατότητες τῶν νεαρῶν. Σχετικὴ μᾶλλον εἶναι καὶ ἡ σφαῖρα στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.