Καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας

Ἡ καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, ἐνῶ ἀποφασίσθηκε ἡ παροχὴ ὑγεινομικῆς καλύψεως στὶς οἰκογένειες χωρὶς κανέναν ἐργαζόμενο• γιὰ τοὺς σκοποὺς αὐτοὺς θὰ χρησιμοποιηθοῦν κονδύλια τῶν ΕΣΠΑ, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ χρηματοδοτήσεις τῶν τραπεζῶν πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι συζητήθηκε καὶ ἡ ἐπίθεση στὴν Χαλκιδική, ἀλλὰ ἀπέφυγαν τὴν ὅποια ἀναφορὰ δι’ εὐνοήτους λόγους• ἡ κυβέρνηση πάντως ἐμφανίζεται συμπαγὴς καὶ ἰσχυρὴ καὶ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας. Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ στὴν ὁμιλία του στὸ Ζἀππειο, σὲ ἐκδήλωση τοῦ «Ἱδρύματος Σταύρου Νιάρχου», ἐπανέλαβε τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, μὲ τὴν προώθηση τῶν ἐπενδύσεων• ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει στὴν ἀγορά, καθὼς καὶ ἡ ἐξαγγελία γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν περισσοτέρων μεγάλων ἔργων δυόμισυ δις εὐρὼ τὸ τρίμηνο, διευρύνει τὶς προοπτικὲς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς.