Νομισματικὲς διαταραχὲς

Οἱ νομισματικὲς διαταραχὲς εἶναι ἀναμενόμενες στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς συνόδου τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὴ Μόσχα τὴν Παρασκευή• ἡ προσοχὴ ὅλων στρέφεται πρὸς τὴν Ἰαπωνία, διότι ὁ ὑπουργός της δὲν ἀνέλαβε ρητὲς δεσμεύσεις, ὅτι δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν, ἐνῶ θέτει ὡς ἐπείγουσα προτεραιότητα τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, χωρὶς αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, δηλαδὴ τὴν διολίσθηση τουλάχιστον τοῦ νομίσματός της. Ὅλες οἱ χῶρες ἄσκησαν κριτικὴ στὴν Γερμανία καὶ στὴν Κίνα γιὰ τὰ ὑψηλὰ ἐμπορικά τους πλεονάσματα καὶ πολλοὶ ἔθεσαν ὡς λύση, ὅπως οἱ Ἀμερικανοί, τὴν ἀνατίμηση τοῦ νομίσματός τους• ἀμφότερες ἀρνήθηκαν διαρρήδην, ἐνῶ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς ὑπογράμμισε ὅτι τὸ εὐρὼ ἔχει τὴν κανονική του ἰσοτιμία. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ἡ Γαλλία, ἔστω καὶ μόνο ἐντὸς τῆς Ευρωζώνης, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ὑπερτιμημένο τὸ εὐρὼ καὶ ἁρμόζει ἡ ὑποτίμησή του.