Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴ Δύση, πτωτικὲς στὴν Κίνα, ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο• ὅλα ἔμειναν σταθερά, εὐρώ, 13352 δολλάρια, 125,2385 γιέν, πετρέλαιο, 117,64 καὶ μόνο ὁ χρυσὸς ὑποχώρησε, 1611,25. Ἡ ἄνοδος στὴν Ἰαπωνία ἀποδίδεται στὶς ἐλπίδες γιὰ ὑποτίμηση τοῦ γιὲν καὶ ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν διαφαίνεται κἂν στὸ σύντομο μέλλον• στὴν Εὐρώπη ἐλαφρὰ ἄνοδο σημείωσε ἡ Φραγκφούρτη, διότι τὰ οἰκονομικὰ ἰσντιτοῦτα προβλέπουν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη τὸ πρῶτο τρίμηνο, μετὰ τὴν ὕφεση τοῦ προηγουμένου. Πάντως οἱ ἐλπίδες γιὰ εὐρύτερη ἐπέκταση τῆς ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη ξαναγεννῶνται, χάρις στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας καὶ τῶν γειτονικῶν χωρῶν της• ἀκόμη καὶ στοὺς ἑταίρους τοῦ Νότου προβλέπεται ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως μέσα στὸ τρέχον ἔτος καὶ ἀνάκαμψη σὲ ὅλες, χωρὶς τὴν ἐξαίρεση οὔτε κἂν τῆς χώρας μας. Ἀντιθέτως τὸ ἐπενδυτικὸ κλίμα εἶναι πολὺ καλύτερο ἀπὸ ἄλλες γειτονικές τους οἰκονομίες.