ΕΚΤ, ὄχι πόλεμος ἰσοτιμιῶν

Ὁ Μάριο Ντράγκι ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ νομισματικοῦ πολεμοῦ, λίγες μέρες μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὸ θέμα στὴ Μόσχα• ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης χάραξε στὴν πράξη τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης στὸ θέμα καὶ ταυτίσθηκε ἀπολύτως μὲ τὴν Γερμανία. Ἀποκλείει δηλαδὴ οἱαδήποτε παρέμβαση στὴν διαμόρφωση τῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν, ὁπότε καὶ ἀπορρίπτεται ἡ πρόταση τῶν Γάλλων γιὰ διολόσθηση τοῦ εὐρώ• περισσότερο ὅμως στρέφεται κατὰ τῶν Ἰαπώνων οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι εὐνοοῦν τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιὲν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, μέσα ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, τῆς οἰκονομίας τους. Φυσικὰ αὐτὰ εἶναι περισσότερο εὐσεβεῖς πόθοι καὶ διασαφήνιση τῆς ἐπισήμου πολιτικῆς, διότι οἱ ἀγορὲς ἐκφράζουν πάντοτε ἄλλες δυνάμεις κι ἄλλες διαδικασίες ἀποκαλύπτουν• ἀλλὰ ἡ πρόθεση τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς δυνάμεως μετράει ἀρκετὰ στὴν διαμόρφωση τοῦ κλίματος στὶς ἀγορές. Ἡ Εὐρωζώνη δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει τὸ ἤρεμο κλίμα.