Ἑνωτικὸς Νικ. Ἀναστασιάδης

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης στὴν Κύπρο ἐμφανίστηκε, ἀπ’ τὶς πρῶτες δηλώσεις του, ἑνωτικὸς πρὸς ὅλους, ὑποστηρικτὴς τῆς ἑνώσεως τῆς μεγαλονήσου καὶ τῆς ἀποχωρήσεως τῶν δυνάμεων κατοχῆς, μὲ τὴν ἀπόκτηση πολιτικῶν δικαιωμάτων καὶ ἀπ’ τοὺς Τουρκοκυπρίους, σὲ πλήρη ταύτιση μὲ τὴν Ἑλλάδα, σὲ ὅλα τὰ θέματα καὶ θερμὸς εὐρωπαϊστής• ἀρκετὲς φορὲς μάλιστα ἀποδοκίμασε τὸ ἀκροατήριό του γιὰ συνθήματα κατὰ τῶν ἀντιπάλων του. Τὸ ποσοστὸ εἶναι τὸ ὑψηλότερο ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μακαρίου, 57,5%, καὶ τοῦ δίδει τὴν ἄνεση τῆς ἀσκήσεως τῆς πολιτικῆς του, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς χώρας. Ἡ ἔνταξη στὸν Συνεταιρισμὸ γιὰ τὴν Εἰρήνη ἦταν ἡ πρώτη του ἐξαγγελία.