Μέρκελ, ἀναγνώριση Κύπρου

Ἡ Ἀγκέλα Μἐρκελ ἦταν σαφέστερη τοῦ ἀναμενομένου στὴν Ἄγκυρα, στὴν συνέντευξη τύπου μὲ τὸν Ταχὶ Ἐρντογάν• ὑπογράμμισε ὅτι, ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Τουρκία τῆς Κύπρου εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἂν καὶ πρόσθεσε ὅτι ἡ ἴδια προτιμάει τὴν σύναψη εἰδικῆς σχέσεως μαζί της, διότι τόνισε δὲν νοεῖται φυλάκιση δημοσιογράφων καὶ Εὐρώπη. Ἡ Γερμανία εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς γείτονος, ἐνῶ διαπιστώνει, ὅτι τὰ ἑκατομμύρια τῶν Τούρκων μεταναστῶν στὴ χώρα της ἀδυνατοῦν νὰ ἐγκλιματιστοῦν στὴν εὐρωπαϊκὴ νοοτροπία• ἡ καγκελάριος ἔδειξε ὅτι προασπίζεται τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχή, παρὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἰταλικῶν ἐκλογῶν. Ἔδωσε τὴν εἰκόνα τοῦ ἰσχυροῦ ἡγέτου καὶ τοῦ ἐγγυητοῦ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος. Φυσικά, ἡ ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ ἐπέβαλε μαύρη λογοκρισία.