Κίνα, πρὸς μεταρρυθμίσεις

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ ἀπηύθυναν ἑκατὸ Κινέζοι διανοούμενοι, μὲ ἀντικείμενο τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κίνα, τὸ ταχύτερο δυνατό, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς• ἡ ἐπιστολὴ δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ὡς προέδρου τῆς χώρας καὶ τὴν ἀνάληψη εὐθέως τῆς ἐξουσίας. Ὁ χρόνος τῆς ἀποστολῆς της δὲν εἶναι τυχαῖος, οὔτε καὶ τὸ περιεχόμενό της, καθὼς ἡ νέα ἡγεσία ἔχει ὑποσχεθεῖ εὐρύτατες μεταρρυθμίσεις στὸ ἄμεσο μέλλον, στὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις, μὲ ἔμφαση στὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀγορῶν καὶ στὴν ἀνταπόκριση στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς• ὁ γιὸς ἑνὸς ἀπ’ τοὺς κορυφαίους ἡγέτες τῆς κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως καταργεῖ καὶ τοὺς τελευταίους θεσμοὺς τῆς ἐπαναστατικῆς ἐποχῆς. Ἔτσι γίνεται συνήθως στὴν ἱστορικὴ πορεία.