Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὰ αἰσιόξοδα μηνύματα ἀπ’ τὴν Ἰταλία, ὅτι θὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση• τὸ εὐρὼ ἔμεινε σταθερὸ ἀπέναντι στὸ δολλάριο, 1,3071, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 119,6850 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,96, ἐνῶ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1608,5. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν μορφὴ τῆς ἰταλικῆς κυβερνήσεως ὑφέρπει στοὺς ἐπενδυτές, ἀντιθέτως ὅλοι πιστεύουν ὅτι δὲν τίθεται θέμα ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη• τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπ’ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι, στὶς ἐπαφές του μὲ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα. Στὴν Ἀμερική, ἡ παράταση τῆς ἀβεβαιότητος δημιουργεῖ κλίμα ἀνασφαλείας στοὺς ἐπενδυτές, παρὰ τὴν ἐλπίδα τῆς συντόμου ἐπικυρώσεως τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία• τὰ προβλήματα τοῦ τραπεζικοῦ κλάδου προκαλοῦν ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, διότι οἱ ἔρευνες γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὰ ἐπιτόκια δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ. Στὴν Ἀσία οἱ ρωσικὲς τράπεζες ἐπιλέγουν πλέον τὴν Σαγκάη γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ὁμολόγων.