Εὐρώπη, ΗΠΑ, συναλλαγὲς

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἀρχίσει, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν πρόταση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα• οἱ δύο πλευρὲς εἶναι πρόθυμες γιὰ αἴσια κατάληξη, οἱ δὲ αἰσιόδοξοι προβλέπουν τὴν ὁλοκλήρωσή τους στὸ τέλος τοῦ 2014. Οἱ διαφορὲς εἶναι λίγες, ἀγροτικά, προηγμένη τεχνολογία, χαλυβουργικά, γιὰ μείωση τῶν δασμῶν μεταξὺ 3% καὶ 5%, ἐνῶ προβλέπεται σημαντικὴ αὔξηση τῶν μεταξύ τους ἀνταλλαγῶν, οἱ ὁποῖες ἀνέρχονται σὲ 455 δις εὐρώ, καὶ πρόσθετη ἀνάπτυξη τῆς μισῆς τουλάχιστον μονάδος• πάντως εἶναι ἡ πρώτη συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ μεταπολεμικά. Οἱ συμφωνίες αὐτὲς συνήπτοντο μὲ τρίτες χῶρες, ὅπως οἱ κομμουνιστικὲς καὶ ὅσες ἀσκοῦσαν προστατευτικὴ ἐμπορευματικὴ πολιτική• σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι αὐτά, διότι ἡ Ἀμερικὴ εἶναι πλέον ὁ δεύτερος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν Κίνα• οἱ ἐπιφυλάξεις ἑστιάζονται στὴν ἀμερικανικὴ πλευρά.