Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία καὶ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3009 δολλάρια καὶ 121,6890 γιέν, χρυσός, 1578 καὶ πετρέλαιο, 110,60. Στὴν Σαγκάη ἡ πτώση ἦταν μεγάλη, καθὼς κυκλοφόρησαν πληροφορίες γιὰ αὐξηση τοῦ φόρου μεταβιβάσεως ἀκινήτων, ἂν καὶ ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Πεκίνου ἐπιμένει στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων• ἡ ἀπραξία στὴν Οὐάσιγκτον ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἐπηρεάζει περισσότερο τοὺς ἐπενδυτές, καθὼς γίνονται πλέον αἰσθητὲς οἱ δημοσιονομικὲς περικοπὲς στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἐνῶ ὁ νέος ὑπουργὸς δὲν ἔχει ἀναλάβει ἀκόμη καμμία πρωτοβουλία. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀγγλικῆς τραπέζης, HSBC, ὅτι ἔχει ζημίες ἑπτά δις δολλαρίων ἀπ’ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τὰ τέσσερα εἶναι πρόστιμα, ἐπιτείνει τὶς ἀνησυχίες τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν ἀγορῶν. Στὴν Ἰταλία θεωρεῖται βέβαιος ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως, ἀλλὰ οἱ διαπραγματεύσεις προβλέπονται ἀρκετὰ σκληρὲς καὶ ἐπίπονες.