Μάρτιο, συμφωνία Κύπρου

Ἐντὸς τοῦ Μαρτίου κλείνει μᾶλλον ἡ συμφωνία τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Κύπρο, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν συζήτηση στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν τοῦ θέματος, μὲ τὸν νέο ὑπουργὸ τῆς μεγαλονήσου, ἐνῶ καὶ γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα ἐκφράσθηκε ἱκανοποίηση γιὰ τὴν πορεία ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος• οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπείσθησαν ἀπ’ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ Μιχάλη Σαρρῆ καὶ σημείωσαν τὴν διαφορὰ τῆς ἐπιχειρηματολογίας του, σὲ σύγκριση μὲ τὸν προηγούμενο ὑπουργό. Ἡ Εὐρωζώνη ἐπιθυμεῖ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τὶς δύο ἑλληνικὲς χῶρες, διότι γνωρίζει ὅτι τὰ προβλήματα μὲ τὴν Ἰταλία θὰ εἶναι πολὺ δυσκολώτερα καὶ οἱ διαβουλεύσεις πολὺ πιὸ κοπιαστικές• πάντως κλείνουν μερικὰ θέματα, ἐνῶ ἡ Πορτογαλία ζητάει ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου, κάτω ἀπ’ τὴν πίεση τῶν μαζικῶν διαδηλώσεων, ὅπως καὶ ἡ Ἰρλανδία.